ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Мисия на неправителствената организация

Сдружение "Интелигентен растеж и устойчиво развитие" е създадено с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.  
Нашата мисия е подобряване качеството на живот на обществото и неговото благосъстояние, както и грижа за околната среда и намаляване вредите върху нея.

Цели на организацията

- Осъществяване на обществена дейност, насочена към създаването на добри практики в сферата на образованието, социалното и личностното развитие на младежта в България.  
- Управление на проекти за изработване на практически решения съвместно с обучителни предприятия, професионални гимназии /професионални центрове, държавни институции и други партньори/.  
- Подпомагане развитието на екологичната наука; увеличаване на човешките и финансови ресурси за опазване на природата; осигуряване на условия за здравословен живот на местното население; развитие на физическата култура, спорта, екологичния туризъм, рекреацията и отдиха на подрастващите; укрепване на международното сътрудничество в областта на опазването на околната среда.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info